Published On: 30 grudnia. 2014

Nowe zasady ogólne korzystania z Basenu Arena

Z dniem 1 stycznia 2015 roku w życie wchodzą nowe zasady ogólne korzystania z Basenu Arena a także nowy regulamin dla osób trzecich prowadzących działalność zarobkową na terenie obiektu.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z BASENU ARENA

 1. Właścicielem Basenu Arena mieszczącego się w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego 6 jest Spółka Pałac Książęcy z siedzibą w Żaganiu, przy ulicy Szprotawskiej 4.
 2. Basen Arena jest obiektem ogólnodostępnym, pływalnia czynna jest:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-21.30, Strefa Relaksu czynna od godz.15.00
 • w soboty, niedziele, święta w godzinach 9.00-21.30, Strefa Relaksu czynna od godz. 9.30
 • wejście na pływalnię możliwe jest do godz. 20.45.
 1. Każda osoba przed wejściem na teren obiektu oraz przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych stref i urządzeń zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami obowiązujących regulaminów. Regulaminy dostępne w kasie Basenu Arena, oraz na stronie internetowej www.arena.zagan.pl. Regulaminy poszczególnych części obiektu i urządzeń dostępne są w pobliżu atrakcji.
 2. Wszystkie osoby korzystające z obiektu Basenu Arena i jego urządzeń zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień obowiązujących regulaminów. Wykupienie wejścia w formie biletu, karnetu oznacza akceptację zasad obowiązujących na pływalni.
 3. Osoby znajdujące się na terenie Basenu Arena zobowiązane są podporządkować się poleceniom, instrukcjom służby ratowniczej oraz obsługi Basenu.
 4. Na terenie obiektu działa system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych klientów. Nagrania z kamer służą do wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadków, mogą być podstawą do wyciągania konsekwencji w stosunku do osób, które nie stosują się do zasad regulaminów.
 5. Uprawnionymi do korzystania z usług świadczonych w obiekcie Basenu Arena są osoby, które posiadają: ważny karnet, bilet wstępu lub nabyły prawo do korzystania na podstawie zawartych umów, porozumień, uzgodnień.
 6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Basenu Arena wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Obowiązuje stały kontakt z dzieckiem na odległość wyciągniętej ręki.
 7. Dzieci do lat 3 przebywające na pływalni używające pieluch mają obowiązek posiadać na sobie jednorazowe pieluchomajtki do kąpieli.

10. Wejście na pływalnię grupy zorganizowanej powinno być każdorazowo uzgadniane z biurem Basenu, w celu ustalenia terminu i warunków korzystania z obiektu. Grupy zorganizowane obowiązuje dodatkowo „Regulamin dla grup zorganizowanych. Grupa zorganizowana (uczestnicy powyżej 7 roku życia) nie może przekroczyć 15 osób na jednego opiekuna, zaś grupa dzieci do lat 7 nie może przekroczyć 10 osób na jednego opiekuna.

11. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do:

 • zachowania porządku i czystości,
 • dostosowania swoich planów aktywności do wieku, umiejętności, zaleceń i przeciwskazań medycznych,
 • bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub obsługi o zaistniałym wypadku i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu.

 

12. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

 • palenia papierosów,
 • wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, oraz innych środków odurzających,
 • wnoszenia ostrych narzędzi i przedmiotów niebezpiecznych,
 • wprowadzania zwierząt,
 • fotografowania i nagrywania bez uzyskania uprzedniej zgody kierownictwa.

 

13. Ze względu na zasady zdrowia publicznego zabrania się korzystania z pływalni osobom:

 • z oznakami zewnętrznymi wskazującymi na brak higieny osobistej, choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany,
 • których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia.

14. Obsługa ma prawo do odmowy wstępu na teren pływalni osobie, której stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, oraz ma prawo do żądania natychmiastowego opuszczenia przez nią obiektu.

15. W tzw. strefie czystej (przebieralnie, natryski, hala basenowa, Strefa Relaksu) obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na czyste obuwie basenowe, w którym należy chodzić obowiązkowo.

16. Przed wejściem na halę basenową każda osoba zobowiązana jest do dokładnego umycia ciała pod natryskiem (zmycia makijażu) używając mydła i dezynfekcję stóp poprzez przejście przez brodzik.

17. Na terenie pływalni obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne (dla mężczyzn: kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni o długości maksymalnie do połowy uda, dla kobiet: strój kąpielowy przylegający do ciała).

18. Szczegółowe zasady korzystania z hali basenowej dotyczące higieny, bezpieczeństwa, współżycia społecznego zawarte są w „Regulaminie ogólnym Basenu Arena”. Regulamin do wglądu w Kasie basenu lub na stronie internetowej www.arena.zagan.pl.

19. Na terenie hali basenowej dozorem służby ratowniczej objęta jest niecka basenu sportowego, rekreacyjnego, wanny jacuzzi oraz atrakcje wodne – zjeżdżalnia i Strefa Relaksu.

20. W brodziku bezpośredni ustawiczny nadzór nad dziećmi sprawują ich opiekunowie.

21. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych odbywających się na pływalni (np. aqua fitness, kursy nurkowania, zajęcia rehabilitacyjne itp.) całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia.

22. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach nauki pływania pełną odpowiedzialność ponosi instruktor.

23. Za bezpieczeństwo klientów indywidualnych przebywających na pływalni odpowiada ratownik.

24. Za bezpieczeństwo uczestników grup zorganizowanych przebywających na pływalni odpowiada ratownik. Natomiast za właściwe zachowanie, porządek, bezpieczeństwo w pomieszczeniach szatni odpowiedzialny jest opiekun grupy.

25. Prowadzenie działalności szkoleniowej, zajęć rekreacyjno-sportowych, zajęć specjalistycznych w szczególności odpłatne prowadzenie nauki pływania przez podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne, wymaga zawarcia umowy w powyższym zakresie lub uzyskania pisemnej zgody Prezesa Spółki Pałac Książęcy. Osoby, które nie posiadają stosownych pozwoleń, uprawnień, zawartych umów na prowadzenie działalności w obiekcie mogą zostać usunięte z pływalni.

26. Zarząd Spółki Pałac Książęcy nie ponosi odpowiedzialności:

 • za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminów i instrukcji korzystania z poszczególnych stref i urządzeń, a także zaleceń ratowników i obsługi Basenu Arena,
 • za rzeczy wartościowe pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych lub miejscach ogólnodostępnych.

27.  Odpowiedzialność za szkody:

 • za szkody materialne na terenie Basenu Arena z winy klienta odpowiedzialność ponosi sprawca,
 • za zniszczenie, uszkodzenie, zagubienie elementów wyposażenia, przekazanych do użytkowania obowiązuje odpłatność w wysokości pełnej wartości szkody.

28. Osoby przebywające na terenie obiektu naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, niereagujące na upomnienia personelu Basenu Arena będą usuwane z pływalni.

Godziny otwarcia:

BASEN:

Poniedziałek- Piątek 7.00 – 21.30

sauny 15.00 – 20.45

Sobota, niedziela 10.00 – 20.00

sauny 10.00 – 19.45

SQUASH:

Poniedziałek- Piątek 9.00 – 21.00

Sobota, Niedziela 10.00 – 20.00

HOSTEL (RECEPCJA):

Poniedziałek – Piątek 6.00 – 22.00

Sobota, Niedziela, święta 8.00-20.00

HALA:

Poniedziałek-Piątek 6.00 – 22.00

KONTAKT:

Basen – kasa 68 455 89 50,

Biuro – 68 455 89 51

Hala – 68 455 89 66

Hostel – 68 455 89 60