Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Arena Żagań Spółka z o.o.

Arena Żagań Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 6 68-100 Żagań zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Arena Żagań Spółka z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niektóre zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ: pochodzą z różnych źródeł, niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu, elementy na mapach nie mają tekstu alternatywnego. Nie jest dostępna nawigacja za pomocą spacji i strzałki “góra” i “dół” oraz brak nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia:
podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
focus wokół elementów nawigacyjnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamila Parfianowicz.
 • E-mail: sport@arena.zagan.pl
 • Telefon: 68 455 89 51

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

“Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

BASEN ARENA

Przestrzenie komunikacyjne budynku Basenu Arena są wolne od barier poziomych, są częściowo wolne od barier pionowych (komunikacja pionowa – winda). Brak możliwości dostępu na widownię oraz salę fitness na I piętrze (brak windy).
Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń – budynek Pływalni posiada rampy podjazdowe, a także wózek dla osób niepełnosprawnych do przemieszczania się na terenie „części mokrej” Pływalni. UWAGA – drzwi nie są automatycznie otwierane, na obiekcie działa winda transportująca osoby bezpośrednio do wody ( basen sportowy).
Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – zrealizowano w postaci tablic informacyjnych, oraz przy pomocy obsługi pracownika kasy Pływalni.
Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku Pływalni wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome), obok rampa podjazdowa.
Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie Pływalni obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, ale tylko na terenie holu głównego Pływalni.
Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – po wcześniejszym zgłoszeniu w terminie co najmniej na 4 dni robocze przed tym zdarzeniem (zgłoszenie osobiście w biurze basenu Arena lub telefonicznie 68 455 89 51 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz poprzez wysłanie e -mail na adres sport@arena.zagan.pl).
Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA

Przestrzenie komunikacyjne budynku Hali Sportowo-Widowiskowej są wolne od barier poziomych, są również wolne od barier pionowych (komunikacja pionowa – winda).
Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – budynek Hali posiada rampę podjazdową. UWAGA – drzwi nie są automatycznie otwierane
Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – zrealizowano przy pomocy obsługi pracownika Hali.
Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku Pływalni wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome).
Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie Pływalni obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne.
Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – po wcześniejszym zgłoszeniu w terminie co najmniej na 4 dni robocze przed tym zdarzeniem (zgłoszenie osobiście w biurze basenu Arena lub telefonicznie 68 455 89 51 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz poprzez wysłanie e -mail na adres sport@arena.zagan.pl).
Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

SQUASH

Przestrzenie komunikacyjne budynku Squash są wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie), oraz pionowych ponieważ budynek jest jednokondygnacyjny.
Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – budynek Squash posiada rampę podjazdową. UWAGA – drzwi nie otwierają się automatycznie.
Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – zrealizowano przy pomocy obsługi pracownika obiektu.
Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku Pływalni wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome).
Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie Squash obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne..
Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – po wcześniejszym zgłoszeniu w terminie co najmniej na 4 dni robocze przed tym zdarzeniem (zgłoszenie osobiście w biurze basenu Arena lub telefonicznie 68 455 89 51 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz poprzez wysłanie e -mail na adres sport@arena.zagan.pl).
Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

HOSTEL ARENA

Przestrzenie komunikacyjne budynku Hostelu są wolne od barier poziomych, lecz nie są wolne od barier pionowych (brak windy). Punkt obsługi osób niepełnosprawnych oraz pokój przystosowany dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.
Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – budynek Hostelu posiada rampę podjazdową. UWAGA – drzwi nie otwierają się automatycznie.
Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – zrealizowano przy pomocy obsługi pracownika Hali, oraz przy wejściach do budynku zamieszczono plany obiektu.
Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku Pływalni wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome).
Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie Hostelu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne.
Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – po wcześniejszym zgłoszeniu w terminie co najmniej na 4 dni robocze przed tym zdarzeniem (zgłoszenie osobiście w biurze basenu Arena lub telefonicznie 68 455 89 51 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz poprzez wysłanie e -mail na adres sport@arena.zagan.pl).
Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

POBIERZ SPRAWOZDANIE DO GUS

Godziny otwarcia

BASEN:

Poniedziałek- Piątek 7.00 – 21.30

sauny 16.00 – 20.45

Sobota, niedziela 10.00 – 20.00

sauny 10.00 – 19.45

SQUASH:

Poniedziałek- Piątek 9.00 – 21.00

Sobota, Niedziela 10.00 – 20.00

HOSTEL (RECEPCJA):

Poniedziałek – Piątek 6.00 – 22.00

Sobota, Niedziela, święta 8.00-20.00

HALA:

Poniedziałek-Piątek 6.00 – 22.00

KONTAKT:

Basen – kasa 68 455 89 50,

Biuro 68 455 89 51

Hala – 68 455 89 66

Hostel – 68 455 89 60