Published On: 1 lutego. 2012

Konkurs plastyczny “Moje wymarzone ferie na basenie”

Ogłaszamy konkurs plastyczny pn.” Moje wymarzone ferie na basenie”!

Zapraszamy do składania prac dzieci ze szkół podstawowych.

Wszystkie prace zostaną nagrodzone!

 

REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą: „Moje wymarzone ferie na basenie”, zwanego dalej „Konkursem”

I. Postanowienia ogólne.
1. Inicjatorem, pomysłodawcą, organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Pałac Książęcy Spółka z o.o. w Żaganiu
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

a) Uczestniku – należy przez to rozumieć ucznia szkoły podstawowej.

b) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z jego późniejszymi zmianami.

c) Pracy konkursowej – należy przez to rozumieć pracę wykonaną dowolną techniką plastyczną o tematyce ”Moje wymarzone ferie na basenie Arena”. Praca może być wykonana przez jednego ucznia lub grupę osób, max 3. Wymagania dotyczące pracy :
•    Ciemny brystol (czarny, granatowy),
•    Format: dowolny
•    Technika wykonania pracy: dowolna

3. Konkurs stanowi przedsięwzięcie, mające na celu wyłonienie najlepszych Prac konkursowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu – Kryterium Konkursu – zasady ustalania zwycięzców Konkursu.

4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Uczestników.

5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie podmiotom spełniającym warunki określone Regulaminem.

6. Konkurs trwać będzie w okresie od 1 lutego 2012 r. do 17.02 2012 r. Podpisaną (imię, nazwisko, numer telefonu, szkoła, klasa) pracę konkursową należy przekazać  w kasie basenu Arena Żagań. Wszelkie prace przesłane po 17.02 2012 r. nie będą brały udziału w Konkursie.
7. Organizator pozostawia sobie prawo przedłużenia czasu trwania Konkursu.

8. Wszelkie informacje pozyskane w związku z realizacją Konkursu zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów z nim związanych. Informacje stanowiące dane osobowe podlegać będą ochronie, stosownie do wymogów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /t.jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm./ i będą gromadzone oraz przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji Konkursu.

II. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie następuje poprzez zgłoszenie pracy w kasie basenu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o pozbawieniu Uczestnika prawa do udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu, a także postępowania naruszającego dobre obyczaje oraz wizerunek Areny Żagań.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną Pracę konkursową.

III. Kryterium Konkursu – zasady ustalania zwycięzców Konkursu.

1. Prace konkursowe nadesłane przez Uczestników oceniane będą przez Komisję Konkursową złożoną z od 3 do 5 osób.

2. Komisja konkursowa oceniać będzie Prace konkursowe biorąc pod uwagę następujące kryteria:

•    Zastosowaną technikę zgodną z wymaganiami
•    Nakład pracy włożony w jej wykonanie
•    Wrażenie artystyczno-estetyczne

3. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:
•    Klasy I-III szkół podstawowych
•    Klasy IV-VI szkół podstawowych

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie Internetowej www.arena.zagan.pl do dnia 23.02. 2012 r.

IV. Nagrody

1. Każda praca zgłoszona do konkursu zostanie nagrodzona. Uczestnik konkursu nagrodę niespodziankę otrzyma w chwili przyjęcia pracy do konkursu.

2. Nagroda główna przyznawana będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
•    klasy I-III szkół podstawowych,
•    klasy IV-VI szkół podstawowych.

V. Postanowienia końcowe

Każdy Uczestnik może zgłosić chęć odbioru Pracy konkursowej w ciągu tygodnia od zgłoszenia wyników konkursu.

 

Zachęcamy do składania prac

Godziny otwarcia:

BASEN:

Poniedziałek- Piątek 7.00 – 21.30

sauny 15.00 – 20.45

Sobota, niedziela 10.00 – 20.00

sauny 10.00 – 19.45

SQUASH:

Poniedziałek- Piątek 9.00 – 21.00

Sobota, Niedziela 10.00 – 20.00

HOSTEL (RECEPCJA):

Poniedziałek – Piątek 6.00 – 22.00

Sobota, Niedziela, święta 8.00-20.00

HALA:

Poniedziałek-Piątek 6.00 – 22.00

KONTAKT:

Basen – kasa 68 455 89 50,

Biuro – 68 455 89 51

Hala – 68 455 89 66

Hostel – 68 455 89 60