Aktualnośći

Konkurs plastyczny "Moje wymarzone ferie na basenie"

2012-02-01 13:09 przez IF

Ogłaszamy konkurs plastyczy pn." Moje wymarzone ferie na basenie"!

Zapraszamy do składania prac dzieci ze szkół podstawowych.

Wszystkie prace zostaną nagrodzone!

REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą: „Moje wymarzone ferie na basenie”, zwanego dalej „Konkursem”I. Postanowienia ogólne.
1. Inicjatorem, pomysłodawcą, organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Pałac Książęcy Spółka z o.o. w Żaganiu
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

a) Uczestniku – należy przez to rozumieć ucznia szkoły podstawowej.

b) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z jego późniejszymi zmianami. 

c) Pracy konkursowej – należy przez to rozumieć pracę wykonaną dowolną techniką plastyczną o tematyce ”Moje wymarzone ferie na basenie Arena”. Praca może być wykonana przez jednego ucznia lub grupę osób, max 3. Wymagania dotyczące pracy :
•    Ciemny brystol (czarny, granatowy),
•    Format: dowolny 
•    Technika wykonania pracy: dowolna


3. Konkurs stanowi przedsięwzięcie, mające na celu wyłonienie najlepszych Prac konkursowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu - Kryterium Konkursu – zasady ustalania zwycięzców Konkursu.

4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Uczestników.

5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie podmiotom spełniającym warunki określone Regulaminem.

6. Konkurs trwać będzie w okresie od 1 lutego 2012 r. do 17.02 2012 r. Podpisaną (imię, nazwisko, numer telefonu, szkoła, klasa) pracę konkursową należy przekazać  w kasie basenu Arena Żagań. Wszelkie prace przesłane po 17.02 2012 r. nie będą brały udziału w Konkursie.
7. Organizator pozostawia sobie prawo przedłużenia czasu trwania Konkursu.

8. Wszelkie informacje pozyskane w związku z realizacją Konkursu zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów z nim związanych. Informacje stanowiące dane osobowe podlegać będą ochronie, stosownie do wymogów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /t.jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm./ i będą gromadzone oraz przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji Konkursu.

II. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie następuje poprzez zgłoszenie pracy w kasie basenu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o pozbawieniu Uczestnika prawa do udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu, a także postępowania naruszającego dobre obyczaje oraz wizerunek Areny Żagań.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną Pracę konkursową.


III. Kryterium Konkursu – zasady ustalania zwycięzców Konkursu.

1. Prace konkursowe nadesłane przez Uczestników oceniane będą przez Komisję Konkursową złożoną z od 3 do 5 osób.

2. Komisja konkursowa oceniać będzie Prace konkursowe biorąc pod uwagę następujące kryteria:

•    Zastosowaną technikę zgodną z wymaganiami
•    Nakład pracy włożony w jej wykonanie
•    Wrażenie artystyczno-estetyczne

3. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:
•    Klasy I-III szkół podstawowych
•    Klasy IV-VI szkół podstawowych

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie Internetowej www.arena.zagan.pl do dnia 23.02. 2012 r.IV. Nagrody

1. Każda praca zgłoszona do konkursu zostanie nagrodzona. Uczestnik konkursu nagrodę niespodziankę otrzyma w chwili przyjęcia pracy do konkursu.

2. Nagroda główna przyznawana będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
•    klasy I-III szkół podstawowych,
•    klasy IV-VI szkół podstawowych.


V. Postanowienia końcowe

Każdy Uczestnik może zgłosić chęć odbioru Pracy konkursowej w ciągu tygodnia od zgłoszenia wyników konkursu.

 

Zachęcamy do składania prac

Wróć

Dodaj komentarz

Komentował Kasia | 2012-02-09

Co do konkursu plastycznego. Czy mogą brać udział dzieci z zerówki ? Proszę o informację

Komentował Oliwia | 2012-02-09

Co narysowac ? Dawac propozycje !

Komentował IF | 2012-02-10

Dzieci z zerówki również mogą uczestniczyć w konkursie, ich prace będą ocenianie w kat. wiekowej klasy I-III

Agencja Reklamowa Drop of Design